Doelstelling

Uit de statuten:

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:

- de in de regio Baarn woonachtige multiculturele gemeenschap in het alge-
meen en in het bijzonder Surinaamse Hindoestanen te stimuleren om zich
verder te ontplooien teneinde een betere en volwaardige positie in de Neder-
landse samenleving te verwerven;

- de positie van de hierboven vermelde bevolkingsgroep positief te benvloe-
den;

- de gemeenschap in de regio Baarn en de daar aanwezige (semi)-overheden en
onderwijsinstellingen adequate voorlichting te geven over de achtergronden,
normen en waarden en geloofsovertuigingen van de in de regio Baarn aanwe-
zige multiculturele gemeenschap in het algemeen en Surinaamse Hindoesta-
nen in het bijzonder;

- het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijde-
lings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten welke leiden tot het (meer)
participeren en (het beter) integreren in de Nederlandse samenleving in het
algemeen en het bevorderen van de actieve deelname en het positief meewer-
ken aan het zogeheten inburgeringsproces in het bijzonder, n en ander met
behoud met de eigen identiteit;

b. het organiseren van cursussen en symposia;

c. het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten;

d. het bieden van hulp bij het oplossen van problemen op educatief, maatschap-
pelijk en cultureel gebied;

e. het samenwerken met andere instellingen welke het doel van de stichting
kunnen (helpen) verwezenlijken.