ANBI VANAF2014

ANBI 2014

Naam:Stichting Sandesh (boodschap) Baarn
RSIN nummer: 812681356
Contactgegevens:
Adres: Prof. FockemaAndreaelaan 49, 3741 EJ Baarn.
Tel: 0355411603
E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Shridath Bhola
Prof. FockemaAndreaelaan 49, 3741EJ Baarn.
Tel: 06-46334231.
Emailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Secretaris: Enrico de Maag
Hyacinthstraat 33, 3742 TA Baarn.
Tel: 06-10422876
Emailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

(Assistent)Penningmeester: Herman Jawalapersad
J.F. Kennedylaan 23, 3741 EA Baarn
Tel: 06-17864169
Emailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Gezamenlijk penningmeester: SjaamBoedhram (overleden in Maart 2017)
Schaepmanlaan 100, 3741TV Baarn.
Emailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Beleidsplan Stichting Sandesh Baarn

Betreft periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018.

Stichting Sandesh Baarn, zal zijn doelstelling in de jaren 2014 tot en met 2018 trachten te verwezenlijken.
Het uitgangspunt is uit de statuten van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, namelijk;
"Het verkleinen van de kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen".
Kortom, begrip kweken voor elkaar, niemand uitgezonderd.

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt op het jaarlijks te organiseren ALLTOGETHER festival, gehouden in het eerste weekend van juni, in de Pekingtuin in Baarn.
Dit festival is een openlucht ontmoetingsfestival in een park in het centrum van Baarn en trekt veel toeschouwers.

De doelstelling is om een ontmoetingsplaats te bieden aan iedereen, niemand uitgezonderd en met elkaar een volksfeest te vieren.
Dit geschiedt middels een zeer gevarieerde programmering, waarbij een jeugdprogramma een belangrijk onderdeel is.

De bedoeling is om het festival te professionaliseren in kwaliteit en programmering. Tevens een podium bieden aan kunstenaars, Theatergroepen, podiumacts en overigen zichzelf aan een groot publiek te presenteren.

Middelen hoe dit bereikt kan worden:

1. Meer bekendheid voor het festival via sociale media.
2. Fondsenwervingen.
3. Subsidies.
4. Sponsoren en donateursbenaderen.
5. Meer mensen betrekken bij de organisatie.
6. Brederuitdragennaariedereen.

Ook zal stichting Sandesh trachten andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen te ondersteunen. (Bijvoorbeeld EXCITE!)

Stichting SandeshBaarn zal ook proberen steun te verlenen aan projecten die met onderwijs, voorlichting en op andere wijze passen binnen de doelstellingen van de stichting. (o.a. steunen van schoolprojecten, en andere goede doelen)

Stichting SandeshBaarn zal in verband met de veranderende economische omstandigheden en om met zijn tijd mee te gaan (netwerken opbouwen), trachten samen te werken met andere organisaties die dingen voor de gemeenschap organiseren. Om op deze wijze elkaars sterke punten te benutten, en elkaars zwakkere punten af te vangen.

Stichting Sandesh Baarn zal proberen meer jongeren te betrekken in de organisatie (bestuur) en de te organiseren evenementen en acties, met als doel de toekomst voor de stichting veilig te stellen onder het motto: "De jeugd heeft de toekomst".

Hoofddoel van de stichting is om te zorgen dat het doel van de stichting " het verkleinen van de kloof tussen de diverse bevolkingsgroepen" breder uitgedragen wordt. Hierin zien wij geen beperkingen voor de toekomst, want de sky is the limit!
Beloningsbeleid:

Stichting Sandesh Baarn heeft geen direct beloningsbeleid voor haar vrijwilligers en bestuursleden.
Directe kosten worden vergoed, maar er is geen beloningsbeleid voor de vrijwilligers en bestuursleden. Kortom, de tijd die men er insteekt is op vrijwillige basis, zonder dat er een financi??ele vergoeding tegenover staat.

Doelstelling:

Stichting Sandesh Baarn heeft als doel om de integratie van alle bevolkingsgroepen in Nederland te bevorderen. Daartoe organiseert zij in eerste aanleg een ontmoetingsfestival (het Alltogetherfestival) en eventueel andere bijeenkomsten om dit te bevorderen. Hier is iedereen, zonder uitzondering welkom. Tevens probeert de stichting goede doelen te steunen.
Verslag van de activiteiten:

Jaarlijks organiseert Stichting Sandesh Baarn het Alltogether Festival, onder wisselende namen vanaf 2003, in het eerste weekend van juni.
Dit openlucht ontmoetingsfestival staat bekend om zijn gevarieerde programma en heeft als doel een ontmoetingsplaats te zijn, waar iedereen welkom is, dit om meer begrip voor elkaar te krijgen.

's Middags is het programma afgestemd op ouders met kinderen en 's avonds zijn er swingende en opzwepende optredens, kortom, een gezellig festival met voor elk wat wils.

Het bijzondere van dit ontmoetingsfestival is dat alles tot stand komt dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers en de enthousiaste ondersteuning van vele particulieren, sponsoren en donateurs.

Het evenement ademt een fantastische sfeer uit.

Op een speelse manier maken de bezoekers kennis met vele cultuuruitingen in onze samenleving.

De podiumacts worden niet alleen verzorgd door bekende bands. Een aantal Baarnse organisaties en verenigingen verzorgen eveneens talentvolle optredens.
Er is alom respect en waardering voor en door de deelnemers aan het gevarieerde welzijn -, muziek-, zang-, dans- en culinair programma.
Het eerste All+Together festival werd georganiseerd op 24 en 25 mei 2003 onder de naam "Milan" (ontmoeting) op sportpark ter Eem in Baarn.
De 2e , 3e , 4e , 5e , 6e , 7e, 8e, 9e, 10e, 11e en 12e, 13e, 14e, 15e en 16e Alltogether festivals werden respectievelijk op 3 juli 2004, 2 juli 2005,1 juli 2006, 30 juni 2007, 7 juni 2008, 6 juni 2009, 5 juni 2010, 4 juni 2011, 1 + 2 juni 2012, 1 juni 2013, 6 en 7 juli 2014, 5 en 6 juni 2015, 3 en 4 juni 2016, 2 en 3 juni 2017 en 1 en 2 juni 2018 in de Pekingtuin in Baarn georganiseerd.
Net als voorgaande jaar was de opkomst op het festival van dit jaar wederom bijzonder goed, ongeveer 4000 bezoekers uit verschillende culturen hebben kunnen genieten van het uitgebreide gevarieerde programma.
Voorop staat: Elkaar ontmoeten en samen zijn in een ontspannen en muzikale sfeer.

Financiele verantwoording:

Difinitief geraamde kosten en dekking Alltogether festival 2016:

Omschrijving
Begroot
Dekking Verschil
Opbouw terrein kosten 6.700 2.850 3.850
Kosten publiciteit 3.750 1.550 2.200
Technische en facilltairekosten (geluid & licht podium + extra podium) 7.400 1.500 5.900
Programma (live bands / dance acts / shows) 17.750 9.500 8.250
Subtotaal
35.600 15.400 20.200
Inkomsten(sponsorgelden/donateurs+overigen) _ _ 20.800
Batig saldo 2016
_ _ 600
Financiele verantwoording:

Definitief geraamde kosten en dekking Alltogether festival 2017:
Omschrijving Kosten Dekking Verschil
Opbouw terrein kosten 13.500
13.500
Kosten publiciteit 5.100
5.100
Technische en facilltairekosten (geluid & licht podium + extra podium) 7.850
7.850
Programma (live bands / dances acts/theater) 17.100
17.100
Subtotaal
39.050 39.500 39.050
Inkomsten(Subsidie, Sponsorgelden/Donateurs+consumptie opbrengsten) _
33 39.500
Batig saldo 2017
_
_
450

Financiele verantwoording algemeen.
Als stichting zijnde wordt niet verwacht een vermogen te hebben, maar indien dit wel het geval zou zijn door schenkingen of nalatenschap dan adequaat en conform de statuten van de stichting.
Bijhouden van adequate administratie.

Geen winstoogmerk.

Stichting Sandesh (boodschap) Baarn, duidelijk visie op festival met boodschap, zonder winstoogmerk.

Bijlagen:

Financieel verslag 2018

Subsidie(s), bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht en het K.F. Heinfonds, gelden van vaste sponsoren, toename van nieuwe kleinere sponsoren en donateurs hebben het mede mogelijk gemaakt om een fantastisch 16e festival in Baarn te organiseren.

Door de hoge kosten voor het programma, beveiliging, veiligheid, hygine, professionalisering e.d. is de stichting Sandesh Baarn blij hartig met de steun van alle instanties.

De werkelijke uitgaven en baten, inclusief de organisatie is als volgt:

Totale uitgaven Alltogether festival 1 en 2 juni 2018 54,476.60

Totale Inkomsten Alltogether festival 1 en 2 juni 2018 53,195.00

Negatief saldo (tekort) 1,281.60

Het negatieve verschil tussen de geraamde- en werkelijke kosten heeft voornamelijk te maken met tegenvallend opkomst vrijdag, tegenvallende deelsponsoring, extra kosten voor verzekering en materialen en een mindering van subsidie gemeente Baarn.